KLASA JĘZYKOWA "Deutsch ist Toll"

Innowacja programowa

„Deutsch ist Toll“

Autor: Irena Woźnicka

 

     1.      Wstęp

 

      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego od roku 2000 bierze udział w programie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej organizowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczniowie naszej szkoły w każdym roku dwukrotnie spotykają się z niemieckimi rówieśnikami. Jedno spotkanie odbywa się w Strzelinie, a drugie w Aschendorf. Utrzymujemy także kontakty z byłymi, niemieckim mieszkańcami Strzelina, obecnie mieszkającymi w Niemczech. Są oni częstymi gośćmi w naszej szkole. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia  od nich wielu informacji na temat historii naszej małej ojczyzny. W związku z powyższym  zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły posiadali jak najlepszą znajomość języka niemieckiego.

       Ponadto od kilku lat obserwujemy niepokojącą tendencję wśród rodziców naszych uczniów do rezygnowania z nauki języka niemieckiego na rzecz języka angielskiego. Jesteśmy zdania, że znajomość języka niemieckiego, jako języka naszego zachodniego sąsiada  coraz bardziej otwierającego swój rynek pracy oraz coraz częściej obecnego na naszym rynku, jest bardzo ważna dla przyszłości naszych uczniów.

      Jako pedagodzy mamy świadomość, że dobra znajomość języków obcych jest obecnie nieodzownym elementem wykształcenia, a umiejętność komunikacji językowej podnosi standard życia zawodowego i społecznego. Dlatego tak  ważne jest rozbudzanie zainteresowań językiem obcym oraz rozwijanie sprawności językowych już na pierwszym etapie edukacyjnym.

 

      2.      Koncepcja innowacji

      Program innowacji dotyczy I etapu edukacyjnego w szkole podstawowej. Treści nauczania, które  będą wprowadzane podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach realizacji podstawy programowej są zgodne z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły podstawowej  autorstwa Ewy Furche i Danuty Gnyś, numer dopuszczenia MENiS DKOS-5002-24/05. Program innowacji obejmie grupę 25 uczniów klasy pierwszej z podziałem na grupy w ciągu trzech lat nauki.

Planowana jest kontynuacja rozszerzenia nauki języka niemieckiego w II etapie edukacyjnym.

 

   Innowacja oparta jest na:

     ·        zwiększeniu wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych do trzech godzin

                  lekcyjnych w ciągu tygodnia  

    

     ·        wprowadzeniu dodatkowych, innowacyjnych metod pracy


     ·        wykorzystaniu elementów techniki komputerowej

    

     ·        wytworzeniu produktu - wykonaniu informatora na temat zainteresowań  polskiego

                  ucznia

    

     ·        ścisłej współpracy uczeń – nauczyciel – rodzice

 

      3.      Cele dydaktyczno-wychowawcze

              Do najważniejszych celów należą:

 •   wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia 
 •   intensywny kontakt ucznia z językiem niemieckim
 •   praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności
 •   rozbudzenie zainteresowania językiem obcym
 •   kształtowanie w uczniach postawy ciekawości i radości uczenia się, wytrwałości w osiąganiu celu, umiejętności prezentacji, satysfakcji      z osiągniętych wyników
 •   uświadamianie uczniom ich możliwości i talentów
 •   kształcenie pożądanych postaw społecznych – uczynności, odpowiedzialności, szacunku dla innych.
 •   rozwijanie umiejętności samooceny i autorefleksji
 •   wdrażanie do pracy grupowej i wypracowania wspólnego rezultatu

        4.      Procedury osiągania celów

      Zwiększenie wymiaru godzin pozwoli na pogłębienie nauki języka niemieckiego oraz skuteczniejsze utrwalenie sprawności językowych. Częstsze spotkania uczniów z nauczycielem umożliwią im także  nawiązanie z nim głębszej więzi emocjonalnej, co w naturalny sposób sprzyja nauce.

       Nauczyciel będzie mógł wykorzystać szerszy wachlarz aktywizujących metod oraz wprowadzić innowacyjne metody i techniki pracy, które uwzględniając naturalne predyspozycje ucznia, przyczynią się do jego rozwoju. Nauka oparta w pierwszym roku głównie na zabawie i  działaniach kreatywnych,  umożliwi uczniom  bezstresowe i skuteczne opanowanie podstawowych zagadnień leksykalnych, gramatycznych i  kulturowych. W swojej pracy nauczyciel wykorzysta następujące materiały dydaktyczne:

 •     podręczniki JA, KLAR (część 1-3) G. Gerngross, W. Krenn, H. Puchta
 •     zeszyty ćwiczeń JA, KLAR ( część 1-3)
 •     maskotkę
 •     kasety video
 •     płyty CD
 •     liczne materiały przygotowane przez siebie oraz przez uczniów (sprzyja to motywacji uczniów)

 

       Odpowiednio przygotowana sala lekcyjna,  umożliwi przeprowadzenie zajęć ruchowych, muzycznych, inscenizacyjnych oraz pracę w grupach. Wyposażenie w odtwarzacz CD, telewizor, wideo, rzutnik, komputer umożliwi wprowadzenie technik IT. Część zajęć odbędzie się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Innowacją będzie praktyczne wykorzystanie umiejętności np. prezentacja uczniów przed gośćmi z Niemiec, rozmowy z kolegami niemieckimi z wykorzystaniem nowoczesnych mediów.  

 

     W dzisiejszym świecie nieodzowna jest umiejętność pracy w grupie oraz  umiejętność prezentacji. Dlatego kolejna metoda, to  praca projektowa. Po zakończeniu każdej jednostki tematycznej uczniowie będą tworzyli, a następnie prezentowali na forum swoje osobiste Portfolio. Po prezentacji indywidualnej  uczniowie z pomocą  nauczyciela wykonają wspólny plakat, wykorzystujący Portfolio i stanowiący obraz całej klasy.  Zestaw plakatów o różnej tematyce pozwoli na utworzenie informatora – Tacy jesteśmy.

 

    Aby osiągnąć wysoką jakość zaplanowanych zadań, niezbędna  będzie ścisła współpraca z rodzicami uczniów. Włączenie rodziców do procesu nauczania będzie polegało na systematycznym informowaniu ich o sposobie i efektach kształcenia  dzieci. Informacje te będą dostępne także na stronie internetowej szkoły. Rodzice będą  również zapraszani na prezentacje umiejętności swoich dzieci.

 

        5.      Ewaluacja projektu

     Wdrożony projekt innowacji będzie podlegać ewaluacji po zakończeniu każdego roku szkolnego oraz całego etapu edukacyjnego. O informacje zwrotne zostaną poproszeni uczniowie (forma graficzna) oraz rodzice i nauczyciele (ankieta).